DYREKTOR XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ

1. Nazwa i adres jednostki:
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie, ul. Leopolda Staffa 111
2. Określenie stanowiska
Administrator sieci komputerowej
3. Wymagania do zajmowania stanowiska:
Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.));
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku informatyka lub elektronika i telekomunikacja ze specjalnościami: sieci informatyczne, systemy i sieci komputerowe, systemy telekomunikacyjne oraz posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w administrowaniu siecią komputerową lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej o kierunku informatyka lub elektronika i telekomunikacja ze specjalnościami: sieci informatyczne, systemy i sieci komputerowe, systemy telekomunikacyjne oraz posiadanie co najmniej 5- letniej praktyki w administrowaniu siecią komputerową .
Wymagania dodatkowe:
- umiejętności techniczne oraz związane z obsługą urządzeń.
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
- dokładność,
- umiejętność pracy w zespole,
- chęć pogłębiania wiedzy,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora sieci komputerowej w jednostce oświatowej będzie dodatkowym atutem.
4. Zakres zadań na stanowisku administratora sieci komputerowej:
- instalacja oprogramowania komputerowego zgodnie z potrzebami pracodawcy,
- zarządzanie bazą użytkowników, zakładanie i usuwanie kont, zarządzanie uprawnieniami,
- wdrażanie i zarządzanie politykami bezpieczeństwa sieci i systemów np. poprzez hasła,
- dbanie o odpowiednie zapory antywirusowe,
- kontrola pracy komputerów i urządzeń powiązanych z nimi,
- zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu,
- naprawy sprzętu komputerowego oraz drobne modernizacje,
- ulepszanie sieci poprzez instalację aktualizacji,
- wyszukiwanie i diagnozowanie problemów,
- bieżąca techniczna opieka nad sprzętem teleinformatycznym (komputery, laptopy, urządzenia sieciowe),
- prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego,
- opieka nad pracownią informatyczną w tym serwerownią,
- wsparcie pozostałych pracowników szkoły w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą sprzętu teleinformatycznego,
- instalacje i konfiguracje urządzeń aktywnych sieci (switche, Access Pointy),
- opieka nad stroną WWW szkoły oraz serwerem poczty e-mail.
5. Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy: Praca w budynku szkoły i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nieprzystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim) oraz osób niedowidzących i niewidzących. Pomieszczenie pracy małe, wąskie przejścia/dojścia uniemożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą elektronicznych urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był mniejszy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
- w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego określone w przepisach o służbie cywilnej;
- kserokopia dowodu osobistego;
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.)
- inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz uprawnieniach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.))”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko administratora sieci komputerowej w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí” w sekretariacie XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie ul. Leopolda Staffa 111 w terminie do 19 września 2016 r. do godziny 16:00 lub wysłać poleconą przesyłką pocztową na adres:
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí,
01-884 Warszawa, ul. Leopolda Staffa 111 (decyduje data wpływu do siedziby szkoły).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zbigniew Ślęzakowski

Dyrektor XXII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. José Martí w Warszawie

WYNIKI REKRUTACJI